Vedtægter Vemb Badminton- og Bordtennisklub


§1. Klubbens navn

Klubbens navn er Vemb Badminton- og Bordtennisklub.
Klubben har hjemmehørende i Holstebro Kommune.


§2. Klubbens formål

Klubbens formål er at udvide fællesskabet på tværs af alle aldersgrupper samt skabe sunde rammer omkring idrætten til medlemmernes gavn og udvikling. Dette opnås gennem idrætten og kulturelle arrangementer.


§3. Tilslutning til hovedorganisationer

Klubben er tilsluttet DGI Holstebroegnen under DGI Vestjylland. I øvrigt kan klubben være tilsluttet de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.


§4 Generalforsamling

Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Alle er valgt på generalforsamlingen for en 2-årig periode. Den ordinære generalforsamling afholdes senest hvert år i april måned after indkaldelse med mindst 10 dages varsel i den lokale dags-/ugepresse. Her vælges skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes.


Dagsorden ved generalforsamling:

  1.     Valg af dirigent.
  2.     Formandsberetning
  3.     Fremlæggelse af regnskab ved kassereren.
  4.     Indkomne forslag.
  5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
  6.     Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  7.     Eventuelt.§5. Stemmeret og valgbarhed

Følgende har stemmeret på generalforsamlingen:
Aktive medlemmer over 14 år.
En af forældrene til aktive medlemmer under 14 år.
Valgbare er alle, Som er fyldt 14 år, dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.
Ingen har mere end 1 stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§6. Afstemningsregler

Alle skal være skriftlige og i øvrigt skriftligt afstemning på forlangende. Alle beslutninger tages ved simpelt flertal - se dog §12 og §13 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal mødte stemmeberettigede. Generalforsamlingens protokol underskrives af dirigenten.


§7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel som den ordinære, når et flertal i bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig begæring derom, ledsaget af motiveret dagsorden. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig som en ordinær generalforsamling.


§8. Regler for bestyrelsen

På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer den valgte bestyrelse sig med formand, kasserer og sekretær. Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over sine møder samt en nøjagtig kassebog over klubbens indtægter og udgifter samt formue. Det af kassereren opstillede regnskab revideres og underskrives af 2 revisorer, der vælges på skift for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Klubbens regnskabsperiode gå fra 01.01 - 31.12.


Klubben tegnes af formand og kasserer.

§9. Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde kan indvarsles af formanden så ofte det findes fornødent, eller når 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfalde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.


§10. Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig klubbens formal og som ikke er i kontingentrestance i en anden forening. Medlemmerne har pligt til at underkaste sig ledelsens bestemmelser, ligesom man er pligtig til at rette sig after love, som klubben som medlem af en organisation er underkastet. Optagelse sker ved henvendelse til klubbens ledere. Kontingentet til klubben fastsættes af bestyrelsen, som også bestemmer opkrævningsperioden.

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§11. Udmeldelse og udelukkelse

Udmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder klubben eller dens formal. Den eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling.


§12. Vedtægtsændringer

Ændring af klubbens love og vedtægter kan vedtages på enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.


§13. Klubbens opløsning

Klubben kan kun opløses såfremt 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen med mindst 12 og højest 30 dages mellemrum stemmer derfor.

Mulige aktiver fordeles after generalforsamlingens beslutning, men kan kun anvendes i de §2 nævnte formål i Holstebro Kommune.